//-->

HİKAYELER

Yeni sayfanın başlıZSASAğı

KAYARAK GÖZÜKMESİNİ İSTEDİĞİNİZ YAZI LİNK 1LİNK 2
LİNK 1LİNK 2
LİNK 1LİNK 2
LİNK 1LİNK 2
İlk Sayfam Web sayfama hoşgeldiniz
Web sayfama hoşgeldiniz
Web sayfama hoşgeldiniz
Web sayfama hoşgeldiniz
Web sayfama hoşgeldiniz
Web sayfama hoşgeldiniz

Data.aspx dosyasynda dikkat çeken nokta etiketi içerisindeki geli?mi? ve fonksiyonel etiketlerdir.Bu etiketler sayesinde olu?turdu?umuz datagrid’in özelliklerini , boyunu, yazy rengini ve tipini gibi birçok özelli?i de?i?tirebiliyoruz.Bir sonraki makalemde bu özelliklerin kullanyly?yny, verileri syralama methodlaryny anlatycam.Yyi çaly?malar... -----data.aspx ------ <%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" src="data.aspx.vb" Inherits="data" %> DataGrid
-----data.aspx.vb------- Imports System.Data Imports System.Data.OleDb Public Class data Inherits System.Web.UI.Page Protected WithEvents listtalepler As System.Web.UI.WebControls.DataGrid #Region " Web Form Designer Generated Code " 'This call is required by the Web Form Designer. Private Sub InitializeComponent() End Sub Private Sub Page_Init(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Init 'CODEGEN: This method call is required by the Web Form Designer 'Do not modify it using the code editor. InitializeComponent() End Sub #End Region Private Sub Page_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load If Not IsPostBack Then Dim DBConn As OleDbConnection Dim DBCommand As OleDbDataAdapter Dim DSPageData As New DataSet() DBConn = New OleDbConnection("provider=" _ & "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _ & "DATA SOURCE=" _ & Server.MapPath("db/veritabanim.mdb;")) DBCommand = New OleDbDataAdapter _ ("Select * From tbltalep " _ & " order by ad" , DBConn) DBCommand.Fill(DSPageData, _ "talepler") listtalepler.DataSource = _ DSPageData.Tables("talepler").DefaultView listtalepler.DataBind() End If End Sub
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
Bugün 24 ziyaretçi (132 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=